Vastgesteld bestemmingsplan ‘Verlegging gasleidingen Westerhaar-Vriezenveensewijk en Vriezenveen’, Twenterand

DeVriezenveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Verlegging gasleidingen Westerhaar-Vriezenveensewijk en Vriezenveen’, Twenterand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat de gemeenteraad op 5 februari 2013 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld, te weten: Het bestemmingsplan “Verlegging gasleidingen Westerhaar-Vriezenveensewijk en Vriezenveen” De partiële planherziening heeft ten doel om de gasleiding in het deel waar de N36 het Oosteinde kruist te verleggen in oostelijke richting tegen de N36 aan. De gasleiding ten zuiden vabn de Sluiskade te Westerhaar-Vriezenveensewijk wordt buiten de dorpskern gelegd ten westen van de N36. Ter hoogte van de Sluiskade wordt weer aangesloten op het bestaande tracé Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPBG2012PH0011-vas1. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is eveneens digitaal in te zien via www.twenterand.nl onder ‘actueel – ter inzage’. Het papieren exemplaar ligt met ingang van 15 februari 2013 zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Vriezenveen. Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deVriezenveengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vriezenveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deVriezenveengids.nl
Redactie deVriezenveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen devriezenveen
  2. stcrt-2013-4057

Gerelateerde berichten