Bestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Hammerweg 79’, Twenterand

DeVriezenveengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Hammerweg 79’, Twenterand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat de gemeenteraad op 16 april 2013 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld, te weten: • Het bestemmingsplan “Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Hammerweg 79”. Het bestemmingsplan “Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Hammerweg 79” is vastgesteld naar aanleiding van de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 30 januari 2013 (zaaknummer 201203419/1/T1/R1) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 7 februari 2012 van het bestemmingsplan “Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied”. Op het vaststellingsbesluit is artikel 46 van de Wet op de Raad van State en afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten “bestuurlijke lus” heeft toegepast. De gemeenteraad heeft opdracht gekregen om het besluit van 7 februari 2012 te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling zonder dat bij een eventuele wijziging toepassing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. De gehele bestemmingsplanprocedure hoeft daarom niet opnieuw te worden gedaan. De volgende plandelen zijn gewijzigd: 1) voor het deel van het perceel Hammerweg 79 waaraan de bestemming "Wonen – Karakteristiek" was toegekend is de planregeling gewijzigd. Er is de bestemming “Bedrijf” toegekend; 2) voor het perceel Hammerweg 79 is er een andere planregeling voor wat betreft de zichtbaarheid van de op- en overslag van goederen vanaf de openbare weg. Het “zichtbaarheidsverbod” is verwijderd. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPVZ2013PH0004-vas1. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is eveneens digitaal in te zien via www.twenterand.nl onder ‘actueel – ter inzage’. Het papieren exemplaar ligt met ingang van 26 april 2013 zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Vriezenveen. Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de Raad van State voor verdere behandeling. Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; • belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deVriezenveengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vriezenveen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deVriezenveengids.nl
Redactie deVriezenveengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen devriezenveen
  2. stcrt-2013-11274

Gerelateerde berichten